Jubileusz 75-lecia urodzin Abp Henryka Hosera SAC, 27 listopada 2017 roku, Warszawa, 14 listopada 2017 roku.

Wielebni Duszpasterze,
Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego,
Drodzy Diecezjanie,

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, Biskup Warszawsko-Praski, dnia 27 listopada 2017 roku (poniedziałek) będzie obchodził siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.

Tego dnia będziemy dziękować Bogu za dar jego osoby, powołania, posługi misyjnej
i pasterskiej, jego zaangażowania w służbie Stolicy Apostolskiej, w Kościele w Polsce
i w Zgromadzeniu Księży Pallotynów.

Diecezja Warszawsko-Praska ze szczególną wdzięcznością wspomina ponad dziewięć lat, przez które Ksiądz Arcybiskup przewodził tej wspólnocie Ludu Bożego, kapłanom i wiernym, troszcząc się o ich duchowe dobro i rozwój różnorodnych struktur diecezjalnych.

Będziemy dziękować za świadectwo wierności Bogu, Ewangelii, Kościołowi, prawdzie
i człowiekowi, które wyraziły się w codziennej służbie Księdza Arcybiskupa.

Dziękczynną Eucharystię Ksiądz Arcybiskup będzie sprawował 27 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 w Warszawsko-Praskiej Katedrze Świętego Michała Archanioła i Świętego Floriana Męczennika.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym dziękczynieniu.

Wszystkich kapłanów zapraszamy do udziału w koncelebrze (prosimy o zabranie alby
i białej stuły).

Księży Proboszczów prosimy, by w ramach ogłoszeń duszpasterskich wierni zostali poinformowani o Jubileuszu Księdza Arcybiskupa oraz o zaproszeni na Eucharystię do Katedry.

Z pozdrowieniami w Chrystusie Panu

Bp Marek Solarczyk Bp Romuald Kamiński

I ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

W niedzielę 19 listopada 2017 r. – w 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego – obchodzić będziemy w całym Kościele po raz pierwszy Światowy Dzień Ubogich. Z tej okazji Ojciec Święty Franciszek wystosował orędzie rozpoczynające się od słów zaczerpniętych z 1 Listu św. Jana: „Nie miłujmy słowem, ale czynem”, stanowiących zarazem hasło przewodnie tegorocznych obchodów.

Światowy Dzień Ubogich ustanowił papież Franciszek w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera” ogłoszonym na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, 20 listopada 2016 r. Obchodzony ma być corocznie w 33 niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego – przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA, I ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
XXXIII Niedziela Zwykła – 19 listopada 2017 r.

 1. «Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się uchylić. Powaga, z jaką umiłowany uczeń przekazuje aż do naszych czasów polecenie Jezusa, jest jeszcze bardziej podkreślona przez kontrast zachodzący pomiędzy pustymi słowami, które często znajdują się w naszych ustach, a konkretnymi faktami, z jakimi mamy się zmierzyć. Miłość nie pozwala sobie na wymówki: kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim. Sposób, w jaki kocha Syn Boży, jest dobrze znany i św. Jan jasno o tym pisze. Miłość Syna Bożego opiera się na dwóch kolumnach: Bóg pierwszy nas umiłował (por. 1J 4, 10.19), dając całego siebie, również swoje życie (por. 1J 3, 16).

Taka miłość nie może pozostać bez odpowiedzi. Mimo, iż została ona dana jednostronnie i nie domaga się niczego w zamian, miłość ta rozpala serca tak bardzo, że jeśli ktoś jej doświadczy, to czuje się wezwanym, aby ją odwzajemnić pomimo własnych ograniczeń i grzechów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy łaska Boga, Jego miłość miłosierna, jest przyjęta, na ile jest to tylko możliwe, w naszym sercu tak, że porusza ona naszą wolę oraz uczucia, kierując je w stronę zarówno Boga samego, jak i bliźniego. W ten sposób miłosierdzie, które wypływa z serca Trójcy Świętej, może dotrzeć i poruszyć nasze życie, wzniecając współczucie oraz angażując nas w dzieła miłosierdzia przeznaczone dla braci i sióstr, którzy znajdują się w potrzebie.

 1. «Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał» (Ps 34[33], 7). Od zawsze Kościół rozumiał wagę tego wołania. Zaświadczają o tym już pierwsze strony Dziejów Apostolskich, gdy Piotr prosi o wybranie siedmiu mężów «pełnych Ducha i mądrości» (Dz 6, 3), aby zajęli się służbą ubogim. Z całą pewnością służba najbiedniejszym to jeden z pierwszych znaków, za pomocą którego wspólnota chrześcijańska pokazała się światu. Stało się tak dlatego, że wspólnota ta zrozumiała, iż życie uczniów Jezusa powinno wyrazić się poprzez braterstwo i solidarność w taki sposób, aby odpowiadały one głównemu nauczaniu Mistrza, który nazwał ubogich błogosławionymi i dziedzicami Królestwa Bożego (por. Mt 5, 3).

«Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby» (Dz 2, 45). To zdanie pokazuje, czym żywo przejmowali się pierwsi chrześcijanie. Ewangelista Łukasz, który pośród wszystkich świętych autorów najwięcej miejsca poświęca miłosierdziu, nie posługuje się żadną retoryką, kiedy opisuje zwyczaj dzielenia się pierwszej wspólnoty. Przeciwnie, opowiadając o tym, stara się przekazać słuchaczom w następnych pokoleniach, a zatem również i nam, abyśmy wspierali się w tym świadectwie i organizowali nasze działania na rzecz najbardziej potrzebujących. Tę samą naukę i z tą samą siłą przekazał nam Apostoł Jakub, który w swoim Liście używa równie mocnych i zdecydowanych wyrażeń: «Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? […] Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: „Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!” – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie» (Jk 2, 5-6.14-17).

 1. Zdarzały się jednak chwile, w których chrześcijanie nie słuchali uważnie tego wezwania, zarażając się mentalnością światową. Duch Święty nie zaprzestał ich wzywać do tego, by trzymali wzrok utkwiony w tym, co jest istotne. On to powoływał wielu mężczyzn i wiele kobiet, którzy w różny sposób ofiarowali swe życie na służbę ubogim. Ileż to kart historii w ciągu tych 2000 lat zostało zapisanych przez chrześcijan, którzy z prostotą oraz pokorą, a także z wielkoduszną wyobraźnią miłości, służyli najbiedniejszym braciom!

Wśród nich wybija się przykład Franciszka z Asyżu, który doczekał się licznych naśladowców wśród świętych mężczyzn i kobiet na przestrzeni wieków. On nie zadowolił się tylko przytuleniem i daniem jałmużny trędowatym, ale poszedł do Gubbio, aby zamieszkać razem z nimi. On sam widział w tym spotkaniu przełom dla swojego powołania: «gdy żyłem w grzechu, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry, ale Pan sam zaprowadził mnie do nich, a ja zwróciłem się ku nim z miłością. To, co początkowo wydawało mi się przykre, zamieniło się w słodycz duszy i ciała» (Testament św. Franciszka z Asyżu). Świadectwo to ukazuje przemieniającą siłę miłości oraz styl życia chrześcijańskiego.

Nie powinniśmy myśleć o biednych jako o odbiorcach dobrych działań wolontariuszy, którzy czynią to raz na tydzień, czy też o doraźnych gestach dobrej woli z naszej strony, które mają na celu uspokojenie naszego sumienia. Takie doświadczenia, choć nieraz ważne i pożyteczne dla uwrażliwienia na potrzeby braci oraz dla ukazania niesprawiedliwości, które leżą u ich podstaw, powinny nas jednak prowadzić do prawdziwego spotkania z ubogimi, a także do dzielenia się, które powinno stać się stylem naszego życia. Modlitwa, postępowanie na drodze ucznia oraz nawrócenie znajdują w miłości wspólnej potwierdzenie swojej autentyczności ewangelicznej. Tam też właśnie rodzi się radość oraz pokój ducha, ponieważ dotyka się własną ręką Ciała Chrystusa. Jeśli chcemy naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii. Ciało Chrystusa łamane podczas Świętej Liturgii pozwala nam się odnaleźć przez miłość wspólną w obliczach oraz w osobach najbiedniejszych braci i sióstr. Zawsze aktualne są słowa św. Biskupa Chryzostoma: «Jeśli chcecie uczcić Ciało Chrystusa, to nie lekceważcie Go dlatego, że jest nagie. Nie czcijcie Chrystusa Eucharystycznego jedwabnymi ozdobami zapominając o innym Chrystusie, który za murami kościoła jest nagi i cierpi z zimna» (por. Homilia in Matthaeum, n. 50,3-4, PG 58).

Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy, przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w sobie.

 1. Nie zapominajmy, że dla uczniów Chrystusa ubóstwo jest przede wszystkim powołaniem do naśladowania Jezusa ubogiego. Jest podążaniem za Nim i z Nim, drogą, która prowadzi do szczęśliwości Królestwa niebieskiego (por. Mt 5, 3; Łk 6, 20). Ubóstwo oznacza serce pokorne, które potrafi zaakceptować siebie jako ograniczone i grzeszne stworzenie, aby pokonać pokusę własnej wszechmocy, która zwodzi nas fałszywą obietnicą nieśmiertelności. To właśnie ubóstwo stwarza warunki do nieskrępowanego przyjęcia odpowiedzialności osobistych oraz społecznych, pomimo własnych ograniczeń, zawierzając bliskości Boga i wsparciu Jego łaski. Tak rozumiane ubóstwo jest miarą, która pozwala ocenić poprawne wykorzystanie dóbr materialnych, a także umożliwia przeżywanie relacji i uczuć bez egoizmu oraz zaborczości (por. KKK 2445).

Życie św. Franciszka niech stanie się dla nas przykładem, świadectwem autentycznego ubóstwa. On to właśnie, ponieważ miał wzrok utkwiony w Chrystusie, potrafił rozpoznać Go w biednych. Jeśli wiec pragniemy ofiarować nasz udział w skutecznej przemianie historii, przyczyniając się do prawdziwego rozwoju, to konieczne jest, abyśmy wsłuchali się w wołanie ubogich i zajęli się podnoszeniem ich z marginesu. Przypominam jednocześnie ubogim, którzy żyją w naszych miastach i w naszych wspólnotach, aby nie stracili sensu ubóstwa ewangelicznego, którym naznaczone jest ich życie.

 1. Znamy ogromne trudności współczesnego świata, które utrudniają zidentyfikowanie ubóstwa w jasny sposób. A jednak ono staje nam codziennie przed oczami, widoczne w obliczach tysięcy osób naznaczonych bólem, wykluczeniem, nadużyciem, przemocą, torturami i więzieniem, wojną, pozbawieniem wolności i godności, ignorancją i analfabetyzmem, brudem i chorobami, brakiem pracy, handlem ludźmi i niewolnictwem, wygnaniem i biedą, przymusowymi przesiedleniami. Ubóstwo ma oblicze kobiet, mężczyzn oraz dzieci wykorzystywanych do podłych interesów, podeptanych przez przewrotną logikę władzy i pieniądza. Jakąż to bezlitosną listę, a przecież nigdy niekompletną, form ubóstwa jesteśmy tu zmuszeni przedstawić, będących owocem niesprawiedliwości społecznej, biedy moralnej oraz chciwości nielicznych, a także ogólnej obojętności!

Niestety, w naszych czasach, podczas gdy ukazuje się coraz bardziej ewidentne bezczelne bogactwo zgromadzone w rękach nielicznych uprzywilejowanych, któremu często towarzyszy bezprawie i agresywne wykorzystywanie godności ludzkiej, skandalem staje się rozprzestrzenianie się biedy na wielkie połacie społeczne na całym świecie. Wobec tego scenariusza nie można pozostać obojętnym albo, co gorsza, zrezygnowanym. Biedzie, która hamuje ducha inicjatywy tak wielu młodych ludzi, nie pozwalając im na znalezienie pracy; biedzie, która znieczula zmysł odpowiedzialności, doprowadzając do delegowania i szukania faworytyzmów; biedzie, która zatruwa źródła uczestnictwa i ogranicza przestrzenie profesjonalizmu, upokarzając w ten sposób zasługi tych, którzy pracują i produkują; wszystkim tym sytuacjom należy odpowiedzieć nową wizją życia i społeczeństwa.

Wszyscy ci biedni – jak zwykł mawiać Błogosławiony Paweł VI – należą do Kościoła poprzez «prawo ewangeliczne» (Przemówienie z okazji otwarcia II Sesji Soboru Watykańskiego II, 29 września 1963) i zobowiązują do opcji fundamentalnej na ich rzecz. Błogosławione zatem ręce, które otwierają się, by przyjąć biednych i pomóc im: to są ręce, które dają nadzieję. Błogosławione ręce, które pokonują bariery kultury, religii i narodu, wylewając oliwę pocieszenia na rany ludzkości. Błogosławione ręce, które się otwierają, nie prosząc nic w zamian, bez „jeśli”, bez „ale” i bez „być może”: to są ręce, które sprawiają, że na braci spływa Boże błogosławieństwo.

 1. Na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia chciałem ofiarować Kościołowi Światowy Dzień Ubogich, aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. Pragnę, aby do całości obchodów innych Dni ustanowionych przez moich Poprzedników, które są już tradycją w życiu naszych wspólnot, był dołączony ten Dzień, jako znakomicie dopełniający je element ewangelicznego upodobania Jezusa w ubogich.

Zapraszam cały Kościół, mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności. To są nasi bracia i nasze siostry, stworzeni i kochani przez tego samego Ojca Niebieskiego. Dzień ten powinien zwrócić uwagę wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania swoim stylem życia. Jednocześnie chciałbym również poprosić wszystkich, niezależnie od przynależności religijnej, o otwarcie się na wspólnotę z biednymi i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Bóg stworzył niebo i ziemię dla wszystkich, niestety ludzie wznieśli granice, mury i ogrodzenia, zdradzając pierwotny zamysł i dar przeznaczony dla ludzkości, z której nikt nie miał być wykluczony.

 1. Pragnę, aby wspólnoty chrześcijańskie, w tygodniu poprzedzającym Światowy Dzień Ubogich, który w tym roku przypada na 19 listopada (XXXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku), zaangażowali się w przygotowanie wielu momentów przyjacielskich spotkań, naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą. Będzie można zaprosić ubogich oraz wolontariuszy do wspólnego uczestnictwa w Eucharystii podczas tejże niedzieli, tak aby jeszcze bardziej autentyczną stała się celebracja Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która przypadnie w kolejną niedzielę. Królowanie Chrystusa ukazuje się w pełni na Golgocie, kiedy to Niewinny jest przybity do krzyża, ubogi, nagi, pozbawiony wszystkiego, wciela i objawia pełnię miłości Boga. Jego totalne powierzenie się Ojcu, podczas gdy wyraża swoje zupełne ubóstwo, podkreśla moc tej Miłości, która go wskrzesi do nowego życia w dniu Paschy.

W tę właśnie niedzielę poświęconą ubogim, jeśli w naszej okolicy żyją biedni, którzy potrzebują pomocy i opieki, zbliżmy się do nich: niech to będzie odpowiednia chwila na spotkanie Boga, którego szukamy. Jak uczy nas Pismo Święte (por. Rdz 18, 3-5; Hbr 13, 2), przyjmijmy ich jako uprzywilejowanych gości przy naszym stole, aby mogli się stać mistrzami, którzy pomogą nam żyć spójnie wiarą. Niech nam pokażą w sposób rzeczowy, a często i radosny, poprzez ich zaufanie i gotowość przyjęcia pomocy, jak bardzo decydujące znaczenie ma życie tym, co istotne oraz umiejętność zdania się na Opatrzność Bożą.

 1. U podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze modlitwa. Nie zapominajmy, że Ojcze nasz jest modlitwą ubogich. Prośba o chleb wyraża bowiem powierzenie Bogu podstawowych potrzeb naszego życia. To, czego Jezus uczył nas w tej modlitwie, wyraża i zawiera w sobie wołanie tego, kto cierpi z powodu niepewności egzystencji oraz braku tego, co konieczne. Uczniom, którzy prosili Go o to, by nauczył ich modlić się, odpowiedział słowami ubogich, którzy zwracają się do Jedynego Ojca, w którym wszyscy się rozpoznają jako bracia. Ojcze nasz jest modlitwą, która wyraża się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest „nasz”, a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności. W tejże modlitwie wszyscy rozpoznajemy potrzebę przezwyciężenia każdej formy egoizmu, aby dostąpić radości wzajemnego przyjęcia.
 2. Proszę moich Współbraci Biskupów, Kapłanów oraz Diakonów – którzy z powołania mają misję wspierania ubogich – proszę osoby konsekrowane, grupy, stowarzyszenia i ruchy, oraz całą rzeczywistość wolontariatu, aby zaangażowali się w ten Światowy Dzień Ubogich tak, by stał się on tradycją oraz konkretnym wkładem na rzecz ewangelizacji współczesnego świata.

Ten nowy, Światowy Dzień, niech się stanie silnym wezwaniem dla naszego wierzącego sumienia, abyśmy byli coraz bardziej przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala nam zrozumieć Ewangelię w najgłębszej jej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii.

Z Watykanu, 13 czerwca 2017 r., we wspomnienie św. Antoniego z Padwy

Franciscus

1. Dziś obchodzimy w całym Kościele ogłoszony przez papieża Franciszka I Światowy Dzień Ubogich. Dziękujemy wszystkim, którzy potrzebującym udzielają  duchowego i materialnego wsparcia. Najczęściej czynimy to poprzez wolontariat,  współpracę z Caritasem, w czasie zbiórki do puszek, czy poprzez ofiary złożone do skarbonki św. Antoniego. Za wszystkie dary składamy serdeczne Bóg zapłać.
2. Dziękujemy także za ofiary złożone dziś na tacę na nasze seminarium duchowne.
3. W związku z niedawnym pożarem w kamienicy przy ulicy Siedleckiej 34 dziś o godz. 15.00 w liceum przy ul. Kowelskiej 1 organizowany jest Koncert Charytatywny. Bliższe informacje znajdziemy na plakacie w gablocie.
4.  Jutro 20 listopada o godz. 18.30 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św.
5. Chcemy w naszej parafii przywrócić do życia młodzieżową wspólnotę oazową. Zapraszamy młodych z gimnazjum i liceum na spotkania we wtorki – począwszy od najbliższego – o godz. 18.45 w dawnej sali św. Teresy przy kancelarii. Szczególne zaproszenie kierujemy do kandydatów do bierzmowania, dla których uczestnictwo w spotkaniach może być alternatywnym sposobem przygotowania do tego sakramentu. Informacje u ks. Jarka.
6. W najbliższy czwartek, piątek i sobotę przy naszej katedrze pan dr Jacek Pulikowski będzie prowadził warsztaty małżeńskie zatytułowane: O większe szczęście w małżeństwie. Serdecznie zapraszamy – szczegóły na plakacie.   
7. W sobotę 25 listopada kolejne nasze spotkanie z młodymi katolikami ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Nie mylmy ich ze świadkami Jehowy, jak to się ostatnio zdarzyło. Tym razem młodzi będą dzielić się Ewangelią z mieszkańcami  bloku przy Placu Hallera 5 od godz. 15.00. Przyjmijmy ich życzliwie zgodnie ze słowami „Gość w dom – Bóg w dom”.
8. Za tydzień Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o 8.30 przed Najświętszym Sakramentem ponowimy akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.
9. W przyszłą niedzielę 26 listopada na Arenie Ursynów w Warszawie odbędzie się 7 Festiwal Chrześcijańskie Granie. To okazja do nietypowego świętowania niedzieli przez spotkanie z muzyką chrześcijańską. Bliższe informacje i bilety u organizatorów, których dziś gościmy /będziemy gościć/.   
10. Za dwa tygodnie początek adwentu, a wraz z nim tak, jak do tej pory rozpoczniemy wizyty kolędowe. Bliższe informacje podamy w przyszłą niedzielę.
11. Za trzy tygodnie 10 grudnia w naszej parafii odpust ku czci Matki Bożej Loretańskiej. Będziemy mieli okazję przygotować się do niego przez rekolekcje adwentowe, które w dniach od 8 do 10 grudnia poprowadzi dla nas ks. Przemysław Macios. Zechciejmy tak zorganizować swój czas, aby móc uczestniczyć w rekolekcjach i skorzystać ze spowiedzi św.
12. Na stoliku obok tygodnika Idziemy znajdziemy darmową książkę pt. Dziękuję Ci za wszystko miłosierny Jezu. To poruszający pamiętnik i świadectwo działania łaski Bożej w naszych czasach. Przyjmijmy ten prezent od autorki odwdzięczając się jedynie modlitwą i lekturą. Sięgnijmy też po  dzisiejsze teksty słowa Bożego z modlitwą do św. Michała Archanioła.
 1. Norbert Kamil Czupa, kawaler
  z parafii tutejszej i Aleksandra Katarzyna Łepkowska, panna z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawiezap. 1
33 Niedziela Zwykła
19 listopad 2017
7.00
+ Anielę Oświt (19 gr)
8.30
+ Alfonsa, Stanisławę, Zbigniewa Sztejnów
10.00
+ Piotra, Mariannę, Adama Kamińskich
11.00
12.30
+ Bogusława Bujaskiego, Wandę, Stanisława,, Teresę, Ryszarda Potockich, Alicję Wiertel
18.00
+ Adama Terlikowskiego w 25 r. śm., rodziców Mariannę, Wiktora Topaczewskich
Poniedziałek, 20 listopada 2017 e
7.00
+ Zofię Łącką w 37 r. śm., Jana Łąckiego oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo
8.00
+ Anielę Oświt (20 gr)
18.00
+ Jadwigę, Józefa Jeleń oraz zm z CR Jeleń i Bandurskich
Wtorek, 21 listopada 2017
7.00
+ Jana Podgórskiego w 7 r. śm. Cr Podgórskich, Jarków, Księżaków
8.00
+ Anielę Oświt (21 greg. )
18.00
+ Zdzisława Dębskiego w 16 r. śm. Ewę Dębską
Środa, 22 listopada 2017
7.00
+ Marię, Michała Piątków oraz ich rodziców
8.00
+ Anielę Oświt (22 gr)
17.45
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA
Czwartek, 23 listopada 2017
7.00
+ Franciszkę w 33 r. śm., Jana i Marię
8.00
+ Anielę Oświt (23 greg. )
18.00
+Cr Wiśniewskich,Kołakowskich, Olichniuków, Baczewskich, Kalinowskich, Adamów, Ponichterów, Bożenę i Kazimierę
Piątek, 24 listopada 2017
7.00
+ Józefę Maksimczyk
8.00
+ Anielę Oświt (24 gr)
18.00
+ Tadeusza Dudy w 11 r. śm.
Sobota, 25 listopada 2017
7.00
R.
8.00
+ Anielę Oświt (25 gr)
18.00
+ Adama Oleksiewicza – int. Od uczestników pogrzebu

32 Niedziela Zwykła

12 listopad 2017

7.00

+ Anielę Oświt (12gr)

8.30

+ Cr Janiszewskich, Pogorzałów, Janusza Parzycha

10.00

+ Alinę, Stanisława Kobak, Wandę Biele, Dusze w czyścu cierpiące

11.00

+ Marcina, Władysławę, Józefa Jabłońskich

12.30

+ rodziców Janinę, Wacława Boszkiewicz, brata Jerzego,

Cr Świergalskich i Boszkiewicz

18.00

+ Jadwigę, Stanisława Jaworskich

Poniedziałek, 13 listopada 2017 e

7.00

+ Wiktorię Podgórską w 24 r. Cr Podgórskich, Jarków, Księżaków

8.00

+ Anielę Oświt (13gr)

18.00

+ Klementynę, Helenę, Adama, Stanisława Łąckich oraz zm. z ich rodzin

Wtorek, 14 listopada 2017

7.00

+ Bolesława Melańczuk w 2 r. śm.

8.00

+ Anielę Oświt (14 greg. )

18.00

R. M.

Środa, 15 listopada 2017

7.00

+ Jadwigę Nosal w 5 r. śm.

8.00

+ Jana Kowalkowskiego, Mariannę, Franciszka Mielnickich

+ Anielę Oświt (15gr)

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA

Czwartek, 16 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (16 greg. )

8.00

R.

18.00

R.

Piątek, 17 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (17 gr)

8.00

+ Eugenię Kurpik w 18 r. śm., Hieronima Kurpik, Andrzeja i Piotra Kotusa

18.00

+ Zdzisława Leszcyńskiego w 10 r. śm. Irenę Brejnak w 25 r. śm.

Sobota, 18 listopada 2017

7.00

+ Stanisława, Stanisławę, Andrzeja Bazyl, Zofię Sadowską

8.00

+ Anielę Oświt (18)

18.00

Henryka Kellera w 8 r. śm, CR Kellerów

1. Dziś obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Modląc się i składając ofiarę do puszek możemy pomagać naszym siostrom i braciom prześladowanym za wiarę.

2. Dzisiaj także rozpoczynają się trzydniowe rekolekcje dla wszystkich kandydatów do sakramentu bierzmowania. Na spotkania zapraszamy dziś, jutro i pojutrze po Mszy wieczornej. Obecność jest obowiązkowa.

3. Za tydzień 19 listopada ofiary składane na tacę w naszej diecezji będą przeznaczone na seminarium duchowne.

4. W przyszły poniedziałek 20 listopada o godz. 18.30 w kościele spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I komunii św.

5. 26 listopada na Arenie Ursynów w Warszawie odbędzie się 7 Festiwal Chrześcijańskie Granie. To okazja do nietypowego świętowania niedzieli przez spotkanie z muzyką chrześcijańską. Bliższe informacje znajdziemy na ulotkach i stronie internetowej festiwalu. Bilety w cenie 30 zł będzie można nabyć za tydzień 19 XI gdy będziemy gościć współorganizatorów tego wydarzenia.

6. Kościół nie jest potajemnym zajadaniem się kanapką na boku, oraz tożsamość jako arka przymierza- to niektóre tematy najnowszego Idziemy. Sięgnijmy też po dzisiejsze teksty słowa Bożego z modlitwą do św. Michała Archanioła.

31 Niedziela Zwykła, 5 listopad 2017

7.00

+ Karola Stanaszka

8.30

+ Adama Strzelczyka w 14 r. śm., Stanisława Szarejko w 5 r. śm., rodziców Leokadię i Stanisława, Amelię i Kazimierza

10.00

+ Dziadków Salomeę i Piotra Świstaków, Franciszka, Zofię, Stanisławę Gwiazdowiczów, Teściów Mariannę, Kacpra Oleksiaków, Władysława Oleksiaka

11.00

+ Witolda Racino w 7 r. śm

12.30

+ Anielę Oświt (5gr)

18.00

+ Sylwestra Szeląga w 7 r. śm. Marię, Bronisława, Ryszarda, Leszka Popiel, Genowefę, Stanisława Szeląg

 

Poniedziałek, 6 listopada 2017 e

7.00

+ Cr Błażewiczów i Dąbrowskich, Reginę, Wiesławę, Henryka Dąbrowskich, Jadwigę, Stanisława Błażewicz

8.00

+ Anielę Oświt (6gr)

18.00

+ Wandę Błaszkiewicz 25 r. śm. Edwarda Błaszkiewicza w 30 r. śm. Cr Błaszkiewiczów.

 

Wtorek, 7 listopada 2017

7.00

+ Janinę, Piotra Wasilewskich, Dziadków Rybaków i Wasilewskich, Kazimierę Kąkol

8.00

+ Anielę Oświt (7 greg. )

18.00

+ Danutę Puchałę

 

Środa, 8 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (8 gr)

8.00

+ Stanisławę, Henryka Piekut

17.45

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY I MSZA ŚWIĘTA

 

Czwartek, 9 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (9 greg. )

8.00

+ Mariannę, Janusza Malenta, Wacława Oleszczuka, Cr Końków, Malentów, Mateńków, Oleszczuków

18.00

+Mariana Gepert

 

Piątek, 10 listopada 2017

7.00

+ Barbarę Zarzycką w 4 r. śm.

8.00

Św. Michał Archanioła

+ Anielę Oświt (10 gr)

18.00

+ Irenę, Aleksandra Dełbakowskich, CR Dełbakowskich, Hannę i Pawła Czarneckich, Cr Czarneckich

 

Sobota, 11 listopada 2017

7.00

+ Anielę Oświt (11gr)

8.00

Rez.

18.00

W int. ks. Marcina

1.       Z racji I niedzieli miesiąca  dziś o godz. 16.00  w sali parafialnej spotkanie Kół Żywego Różańca, a o 17.30 w kościele Nabożeństwo Eucharystyczne. Od godz. 17.00 Najświętszy Sakrament będzie wystawiony do osobistej adoracji w ciszy.

2.     W poniedziałek 6 listopada po Mszy św. wieczornej wspólnota oazowa dorosłych zaprasza na prowadzoną adorację Najświętszego Sakramentu.

3.     W czwartek 9 listopada święto Rocznicy Poświecenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą Rzymu. Kto spełnia zwykłe warunki może zyskać odpust zupełny, jeśli   z pobożności nawiedzi swoją katedrę lub konkatedrę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę. Korzystajmy z tej możliwości, tym bardziej że do katedry mamy tak blisko.

4.     Schola dorosłych zaprasza osoby obdarzone talentem muzycznym na spotkanie i próbę w najbliższy piątek 10 listopada o godz. 19.30.

5.     W sobotę 11 listopada Święto Niepodległości. Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Po Mszy wieczornej o godz.18.45 zapraszamy na koncert patriotyczny w wykonaniu Chóru Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego LIRA. Msza św. imieninowa w intencji naszego ks. Marcina o godz. 18.00.

6.     W przyszłą niedzielę 12 listopada będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Składając ofiarę do puszek będziemy mogli pomóc naszym siostrom i braciom prześladowanym za wiarę. 

7.     Kandydatów do bierzmowania grupę starszą i grupę młodszą zapraszamy na rekolekcje rozpoczynające tegoroczne przygotowania. Spotkania te będą przez trzy dni po Mszy św. wieczornej /od godz. 18.30/ począwszy od najbliższej niedzieli tzn. 12, 13 i 14 listopada. Obecność dla wszystkich jest obowiązkowa.

8.     Przez cały rok w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 7.00 wspólnie modlimy się w naszej parafii za zmarłych poleconych nam w wypominkach. Można jeszcze swoich bliskich do tej rocznej modlitwy dołączyć.

9.       Co byśmy zrobili bez czyśćca, znajomości ze świętymi oraz wywiad z trenerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii-– to tematy ciekawych artykułów w tygodniku Idziemy. Weźmy też ze stolika prasowego dzisiejsze teksty słowa Bożego wraz z modlitwą do św. Michała Archanioła.

Niedziela 29 Październik
7.00 + Stanisława, Aleksandrę, Wincentego Wąsików, Aleksandra, Helenę Kaze, Reginę Jaworską
8.30 Dz-błag. W 5 r. ślubu Eweliny i Łukasza z prośbą o potrzebne łaski i Boże błog. Dla jubilatów oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodzenie syna Wojtusia.
10.00 + Cr Szatkowskich, Helenę, Zdzisława, Ryszarda, Stanisława Siwek
11.00 + Tadeusza Cieślaka, rodziców Juliannę i Józefa, Władysławę i Bronisława
12.30 + Andrzeja Kozłowskiego (29 gr)
18.00 + Zdzisława Skarżyńskiego w 17. r. śm. CR Skarżyńskich i Wąsowskich

Poniedziałek 30 Październik
7.00

8.00 + Andrzeja w 23 r. śm i Janinę Osipiuk
12.00 Pogrzeb + Adam Olesiewicz
18.00 + Andrzeja Kozłowskiego (30 gr)

Wtorek 31 Październik
7.00 + Stanisława, Bronisława, Amelię, Kazimierza Szarejko
8.00 + Marię, Stanisława, Rysia Radkowskich, Henrykę, Stanisława, Jerzego, Andrzejka Czerbniak
18.00 + Irenę Duda w 11 r. śm.

1 Listopad
7.00 + Adama Paszwińskiego
8.30 + Barbarę oraz zm. z Cr. Stawskich, Bonczków, Winszów i Wierzchowskich
10.00 + Rodziców Helenę i Franciszka Świstaków, męża Henryka Oleksiaka, dziadków Salomeę i Piotra Świstaków
11.00

12.30 + Anielę Oświt (1 gr)
17.00 Nieszpory za zmarłych
18.00

2 Listopad
7.00 + Irenę w 6 r. śm. Zygmunta w 8 r. śm. Cr. Wieczorków i Gray
8.00 + Sylwię Borowiecką
9.00 Msza Sw. I procesja z modlitwą wypominkową za zmarłych
18.00 + Anielę Oświt (2 gr)

3 Listopad
7.00 Anielę Oświt (3 gr)
8.00 ŻR
18.00

4 listopad
7.00 + Anielę Oświt (4gr)
8.00 + Karola Grabowskiego, Stanisławę , Jana Janiak, Walentego Jasińskiego, Mariannę i Mariana Zwolskich, Urszulę, Władysława Lipczyńskich
18.00 + Tadeusza Stańczaka oraz jego rodziców Czesławę i Władysława Stańczak